• Email: info@childsheart.eu
  • За Контакти:0887 135 154

Сърдечно болните деца в училище – част 1

сърдечно болните деца в училище

Сърдечно болните деца в училище – част 1

Вродените сърдечни малформации ( ВСМ) обхващат широк спектър дефекти. Те са много разнообразни по своята тежест, начин на лечение и прогноза. В България процентът на деца родени с ВСМ расте. Част от тях се наблюдават от лекарите, без да се прилагат лечебни процедури. При някои заболявания децата взимат лекарства. При най-голям процент от заболяванията се налага оперативно лечение. В тези случаи, отново има голямо разнообразие – при по-леките диагнози след операцията децата са практически здрави, при по-сложните диагнози се налага медикаментозно лечение за продължителен период от време и многократни хоспитализации или  няколко операции за период от няколко години. Всички сърдечни заболяваня изискват регулярно медицинско проследяване, често продължаващо до края на живота.

Всички тези медицински проблеми са свързани и с немалко психологически, емоционални, семейни и социални особености. Наличието на болест променя изцяло семейното социално функциониране и се отразява на всички семейни членове. Често семействата с хронично болно дете са в ситуация на социална изолация поради “различиетона  детето от здравите му връстници.

Ще се съсредоточим върху особеностите на децата в училищна възраст, тъй като това е един продължителен период от живота им, който има много голямо значение за формирането на личностните характеристики на детето и за по-нататъшното му функциониране като част от обществото.

Интелектуални способности на детето и ВСМ

Едно от основните притеснения на родителите и професионалистите, работещи с деца с ВСМ, е дали болестта се отразява на интелектуалните и академичните им способности. Световните литературни данни не дават еднозначен отговор на този въпрос. Преобладава мнението, че те не се влияят от наличието на сърдечно заболяване. Децата, при които не се налага оперативна интервенция са със същия интелектуален потенциал като здравите си връстници. При децата, при които е необходима или направена операция нещата са по-различни. Доказано е, че някои от оперативните процедури крият рискове по отношение на интелектуалното развитие на децата. Тези рискове биха могли да се сведат до минимум с подходяща предоперативна подготовка.

Като цяло данните у нас и по света сочат, че проблеми със справянето в училище имат само някои деца с много тежки заболявания. Основен рисков фактор е тежката, хронична хипоксемия и цианоза преди операцията. Това се установява най-вече при пациенти с Тетралогия на Фало или Транспозиция на Големите Артерии. Установено е, че когато всички други фактори се контролират дефицити не се проявяват.

Емоциите при сърдечно болните деца в училище

Изследвания, правени у нас установяват, че при децата с ВСМ преобладават не интелектуалните, а емоционалните проблеми. Те са по-неуверени и се нуждаят от повече социални контакти. От друга страна връстниците им се отнасят към тях различно: или ги игнорират, или ги свръхпротектират. Това силно влияе на емоционалното им състояние, като ги прави подтиснати, безинициативни. Често това е причината за по-слабия им успех в училище. Отражението върху емоционалното им състояние е особено силно в периода на пубертета, когато оценката и приемането от референтна (съответна) група връстници е от решаващо значение за самооценката на децата.

Приемането им от връстниците като “различни”  е свързано с различно отношение към децата. Например: като към порцеланови статуетки, които могат да се счупят или като недостатъчно способни за различни дейности. Това води до още по-силна подтиснатост на децата, а би могло да доведе и до развитието на ранни  депресии.

Редица изследвания доказват наличието на специфични умения на детето с ВСМ за приспособяване към заболяването и за нормално социално функциониране. Тези данни се потвърждават в изследване на социалната адаптация на сърдечно болни деца. То установява, че самооценката им е адекватна на възможностите им, имат силен стремеж към одобрение, но адаптивността им зависи от вътрешното им преживяване на заболяването и от обгрижващото обкръжение. Те избягват широко социално обкръжение, силно са привързани към близките си и имат ниско желание за независимост и не много широки планове за бъдещето. При някои от децата е установено по-високо чувство за малоценност от това на здравите им връстници.

При децата, на които се налагат чести хоспитализации и престои в болници, това е един от факторите за по-ниската им социална зрялост. Тя се обуславя и от затруднените им контакти с връстници и от свръхпротективното отношение на родителите им.

Училищни постижения при сърдечно болните деца

Като цяло училищните постижения на децата с по-леки диагнози са сходни с обичайните. Техните планове за бъдещето и социални взаимоотношения, както и АЗ-концепциите им са близки до тези на здравите им връстници. Все пак има известни различия, свързани предимно с по-високо ниво на стрес и придаване на по-голяма ценност на здравето. Тези деца имат и следучилищни занимания, които не се отличават от тези на връстниците им. При по-тежките заболявания са възможни по-слаб успех в училище или различия в предпочитаните игри и занимания.

Автор: Мила Маркова, психолог в НКБ

Ако е полезно Сподели...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr
Share on VK
VK
Email this to someone
email